اعمال مجازات اعدام در تضاد با قواعد حقوق بشری اسناد حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

اعدام مهمترین شیوه اعمال مجازات بدنی است چرا که در آن حیات فرد دچار مخاطره شده و از بین میرود. حق حیات جدای از اینکه یک حق ذاتی و وجودی انسان است از منظر اخلاقی نیز به نظر میرسد حق حیات در اسناد بین المللی به عنوان حق برتر مطرح گردیده است و مستنبط از قواعد بین الملل نیز لغو مجازات اعدام به عنوان یک اصل و تنها به شرط ارتکاب جرائم مهم آن به صورت جزئی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. هدف از اجرای مجازات به غیر جنبه سزادهی آن ایجاد ارعاب در فرد و بازپروری اجتماعی مجرم میباشد که در اعمال مجازات اعدام هیچکدام از این موارد به وقوع نخواهد پیوست. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام ان بصورت کتابخانه ای مباشد. نتایج تحقیق نشان داد که اسناد بشری حقوق بین الملل به طور عام و خاص حفظ حق حیات را تبیین نموده و نقض آن را تنها در شرایط خاص قابل اجرا دانسته‌ اند.

کلیدواژه‌ها