تحلیل جرم‌شناختی تجمعات سالانه پاسارگاد، با نگاهی به جایگاه این تجمعات در حقوق و فقه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران، نویسنده مسئول، آدرس پست الکترونیکی:

چکیده

کنش‌هایی نظیر اعتراض، اغتشاش، شورش غالباً در اثر اموری چون، نابسامانی‌ها و ناکامی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... شکل می‌گیرند. این کنش‌ها که گاهی مسالمت‌آمیز و گاهی همراه با تخدیش، تخریب و تضعیف امنیت عمومی می باشد، نوعاً در راستای اعلام نارضایتی از وضع موجود و با هدف تقابل با حاکمیت و یا تغییر آن صورت می‌گیرد. اگرچه بسترهای پدیدآورنده سه مقوله یادشده یکسان است، لکن از نقطه نظر جرم‌شناختی ماهیتی واحد دارند، همچنان که نگاه فقه و قانون در مورد آنها متفاوت است. بدین توضیح که تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست، بلکه حقی قانونی و مشروع است. کنش‌های مخل امنیت نیز درجه‌بندی می‌شود و به لحاظ مبانی یاد شده از جهت جرم‌انگاری وضعیتی متفاوت دارند. تجمع پاسارگاد که از نگاه متولیان امنیت عمومی هنجارشکنانه و انحرافی تلقی شد و از نگاه مباشرین آن اعتراضی مدنی، از جمله کنش‌هایی است که ضرورت تحلیل جرم شناختی دارد و می‌بایست در مطالعه‌ای بی طرفانه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش پیش رو کوششی است در همین راستا که سعی نموده با مرزبندی عناوین یاد شده، به سهم خود وضعیت آن را روشن نماید.

کلیدواژه‌ها