طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء صداقت علمی دانشجویان دانشگاه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد

2 دانشیار، دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی جامع برای ارتقاء صداقت علمی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد در استان اردبیل انجام پذیرفت. روش تحقیق آمیخته (کمی- کیفی) است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی فعال در دانشگاه‌های آزاد استان اردبیل می‌باشند. از روش نمونه‌گیری هدفمند با بهره‌گیری از فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته از 20 نفر از متخصصان استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را، کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد استان اردبیل در نیمسال اول تحصیلی 00-99 تشکیل دادند. تعداد 384 نمونه به کمک جدول مورگان از هریک از جوامع آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردید. روش جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. در خصوص تعیین روایی پرسشنامه، محقق از مساعدت و همفکری متخصصان این حوزه استفاده کرده است پایایی اولیه سوالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در سطح 90% مورد تایید واقع گردید. برای بررسی اهداف و سؤالات از آزمون‌های آماری کلموگروف- اسمیرنف، آزمون دو جمله‌ای، آزمون ویلکاکسون، آزمونKMO، بارتلت و روش تحلیل عاملی تأییدی ؛ رتبه بندی ابعاد و مولفه ها بر اساس ضرایب استاندارد و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص‌های روایی همگرا(AVE) و روایی واگرا(فورنل و لارکر) و پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ استفاده شد.

کلیدواژه‌ها