تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استاد تمام دانشگاه رازی، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی از تاسیس حقوقی تخفیف مجازات از ابتدا تاکنون در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و اصلاح و بازپروری مجرمین و آماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم و دور نگهداشتن مجرمین غیر حرفه‌ای از مجرمان حرفه‌ای در زندان وهمچنین کاستن از بار مسئولیت زندان‌ها و دوری از هزینه‌های متفرقه و بدون بهره اجتماعی می‌باشد. رسیدن به این هدف جز با تصویب قوانین مناسب و اجرای دقیق و صحیح قوانین مذکور از سوی قضات دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و دادیاران اجرای احکام محقق نخواهد شد. در این میان شیوه مورد استفاده از سوی قضات در اعمال مقررات تخفیف و تبدیل مجازات در موارد گوناگون محل بحث و بررسی بوده به نوعی که در بسیاری از دادگاه‌ها در ایران رویه‌های گوناگونی در این مورد اعمال می‌گردد که این امر باعث تشویش افکار عمومی و سردرگمی آحاد مردم و حقوق‌دانان گردیده است. لذا با بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تخفیف مجازات یکی از مسایل مهم که می‌‌تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، تخفیف مجازات است.

در این مقاله با هدف تبیین وضعیت موجود، قوانین تصویب شده از سال 1304 تا کنون و نقایص و مزایای آن‌ها و همچنین تاسیس حقوقی تخفیف مجازات، اصول و راه‌کارهای اعمال تخفیف مجازات از نگاه رویه قضایی به عنوان روش و ابزار جهت رسیدن به هدف قانون‌گذار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها