آسیب‌شناسی تشکل‌های دانشجویی در ایران مطالعه موردی : مقایسه تطبیقی دفتر تحکیم وحدت و جامعه اسلامی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی،دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،تهران، ایران

چکیده

تشکل‎های دانشجویی را می‌توان به عنوان یک سازمان و گروهی که تحت تأثیر جریانات سیاسی موجود در یک کشور قرار دارند مدنظر داشت. این تشکل‎ها قادر هستند تا به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در یک جامعه شکل دهند و از سویی دیگر نیز از این عوامل تأثیرپذیرند. در این بین تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و جامعه‌ اسلامی دانشجویان از تشکل‎های مطرح در ایران به شمار می‎روند. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی تحلیلی‌ـ مقایسه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که آسیب‌های تشکل‎های دانشجویی دفتر تحکیم و جامعه اسلامی در چه زمینه‌هایی قابل بررسی می‌باشد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آسیب‎شناسی تشکل‎های دانشجویی در سه گویه‎ سیاسی (سیاست‌زدگی، تغییر استراتژی، نفوذ سیاسیون، انحصارطلبی و تک‌قطبی بودن)، روان‌شناختی (غلبه احساسات بر عقلانیت، تزلزل در انسجام فکری، و ضعف شخصیتی)، اجتماعی و فرهنگی (ضعف مدیریتی و آرمان‌گرایی و مسائل مالی) جای می‌گیرد. در نهایت می‌توان بیان نمود که آسیب‌های تشکل‎های دانشجویی در ایران از نوع آسیب‌های بنیادین هستند و برای رسیدن به اهداف این تشکل‎ها لازم است تا قوانین و اساسنامه‌های خود را تغییر داده و به صورت بنیادین تغییراتی را اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها