آینده پژوهی تحولات جناح های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران( 1398-1408)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

2 عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

انقلاب اسلامی در سال 1357، نقطه عطفی در تحولات تاریخ ایران معاصر بود که تاثیرات عمیقی در سرنوشت و جهت گیری عمومی کشور داشت. هدف از تحقیق حاضر، آینده پژوهی تحولات جناح های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در یک دهه آینده می باشد. روش انجام تحقیق، سناریو نویسی با رویکرد منطق شهودی می باشد و بنابراین از طیفی از برجسته ترین فعالان سیاسی حزبی، اساتید دانشگاهی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به عنوان جامعه تحقیق و مخاطبان پرسشنامه بهره برداری شده است تا با استناد به اجتهادهای آنان که خود حاصل سالها حضور موثر در بالاترین عرصه های سیاست داخلی می باشد، سناریوهایی قابل اعتنا را در خصوص آینده ایران در دوره زمانی مورد نظر ارائه نماید و از این طریق نقشی در برنامه ریزی های راهبردی نظام برای شکل دهی به آینده مرجح مورد نظر خود ایفاء نماید. سه سناریوی اصلی ارائه شده در این تحقیق، عبارت از تداوم وضع موجود، شکاف آنتاگونیستی و حذف یکی از جناح های سیاسی و تعدیل در گفتمان و باورهای جناح های سیاسی می باشد.

کلیدواژه‌ها