آینده پژوهی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 رضا کاویانی. عضو تمام وقت و قطعی رسمی دانشگاه جنوب پایه 21. استاد یار

چکیده

انتخابات به عنوان یکی از مهمترین روش های گزینش نخبگان سیاسی در دنیای امروز از منظرهای مختلفی مورد توجه است. گسترش فضای مجازی و پیچیده‌ شدن کمپین‌های انتخاباتی باعث شده تا شیوه‌های جهت‌دهی به رای عموم از فضای پیشین دنیای سیاست فاصله گرفته و وارد عرصه‌های جدید شود.انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم ایران از جمله انتخاباتی بود بیشترین بحث های رسانه ای و حتی شائبه های اقتصادی پیرامون آن شکل گرفت. به رغم توجه به سایر متغیرهای موثر بر حضور و مشارکت جوانان در انتخابات ریاست جمهوری، هدف این پژوهش آینده پژوهی عوامل موثر بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات دوره یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری می باشد. این تحقیق بر اساس نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از نظر روش، جزو تحقیقات توصیفی و از حیث گردآوری داده ها از شاخه پیمایشی است. با توجه به حجم نمونه، 384 عدد پرسشنامه تهیه و جهت جمع‌آوری اطلاعات در اختیار افرادی که به حسن روحانی رای داده بودند قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل های انجام شده بر اساس داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های آماری این نتیجه حاصل شد که پخش برنامه‌های ویژه انتخابات از تلوزیون در حد متوسط سبب تغییر عقیده رأی دهندگان جهت مشارکت در انتخابات شده است.

کلیدواژه‌ها