ساخت الگوهای ترکیبی برای سیاست‌گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لویزان- شیان 3- نبش خیابان شکوفه- ساختمان شکوفه- پلاک8- واحد19

2 دانشگاه شاهد

چکیده

مسائل عمومی نتیجه واقعیت‌های اجتماعی هستند که معمولاً با استفاده از الگوهای فکری درک و تبیین می‌شوند. شناخت این الگوها، کاربرد و ترکیب آن‌ها در حوزه مسائل عمومی از ضرورت‌های اولیه سیاست‌گذاری است.

هدف: از این پژوهش دستیابی به الگوهایی نسبتاً کامل برای سیاست‌گذاری و حل مسائل عمومی است.روش: این پژوهش مطالعه‌ای مروری است که در آن تقسیم‌بندی‌های مختلف الگوهای سیاست‌گذاری عمومی ارائه، سپس چگونگی استخراج الگوهای ترکیبی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی تبیین شده است.یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش الگوهای سیاست‌گذاری عمومی دارای سه وجه ادراکی چرخه فرایندی، رویکرد و انواع الگوها هستند که شناخت و تبیین آن‌ها در استخراج الگوی ترکیبی برای حل مسائل کلان عمومی لازم و ضروری است.نتیجه‌گیری: یکی از وجوه الگوهای سیاست‌گذاری عمومی، چرخه فرایندی آن‌ها است. از بررسی و تحلیل این بخش به چهار مؤلفه مشترک، به‌عنوان چرخه فرایند حداقلی برای یک الگوی سیاست‌گذاری عمومی دسترسی حاصل شد. این چرخه شامل مراحل: طرح مسئله، تصمیم‌گیری و تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست است. رویکردهای حاکم در تدوین الگوهای سیاست‌گذاری عمومی، فضای کلی هر الگو را تشکیل می‌دهد و شناخت وجه سیاسی حاکم بر هر الگو را برای سیاست‌گذار به همراه می‌آورد. همچنین درنتیجه مطالعه انواع الگوهای سیاست‌گذاری عمومی، گستره شناختی سیاست‌گذار نسبت به ابزارهای موجود توسعه می‌یابد و در ادامه و بر اساس سه وجه بالا، فرایند ساخت این الگوها برای حل مسائل عمومی، در قالب یک چرخه چهاروجهی (و حداقلی) مورد تبیین قرارگرفته و این فرایند با لحاظ ضرورت‌های محیطی به‌عنوان لزوم بومی‌سازی الگوهای سیاست‌گذاری عمومی تکمیل گردید.

کلیدواژه‌ها