تاریخچه و مفهوم خصوصی سازی در حقوق فرانسه و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

فرآیند خصوصی سازی در ایران از سال 1357 آغاز گردید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قوانین متعددی، پدیده ی خصوصی سازی به نحو جدی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. اما نکته ی حائز اهمیت آن است که در قوانین موضوعه ی ایران نه تنها تعریف روشنی از خصوصی سازی، بخش خصوصی، عمومی و دولتی به میان نیامده است بلکه گاهاً برخی از مواد قانونی مختلف، سبب استنباط مفاهیم ناهمگونی با یکدیگر می گردند. النهایه رفع اجمالات موجود در این خصوص جز با مطالعه ی تاریخچه ی بحث در سطح جهانی و کشورهای پیشگام این حوزه میسر نخواهد بود. کشور فرانسه را می توان یکی از پیشگامان فرآیند خصوصی سازی معرفی نمود. هر چند که در قوانین موضوعه ی این کشور نیز تعریفی از خصوصی سازی به میان نیامده است اما با توجه به برخی از مواد قانونی و تاریخچه ی بحث در این کشور، نسبت به ما وضع له مفاهیم فوق الذکر اختلاف نظری جدی در آثار حقوقی و اقتصادی علمای فرانسوی به چشم نمی خورد. النهایه مضمون پرسش اساسی پژوهش نگارنده بررسی ماهیت و مفهوم خصوصی سازی در کشور ایران و فرانسه می باشد که در مقام تبیین فرضیه ی پژوهش جاری می توان چنین بیان نمود که خصوصی سازی در کشور فرانسه به انتقال صرف دارایی های شرکت های ملی به بخش خصوصی منحصر می گردد اما در حقوق ایران خصوصی سازی مشتمل بر انتقال دارایی، رفع کنترل دولتی و احاله ی تصدی امور دولتی و عمومی به بخش خصوصی می باشد.

کلیدواژه‌ها