بررسی فقهی و حقوقی، جرم جاسوسی توسط نیروی های نظامی و انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

چکیده

یکی از پایه‌های اساسی رفاه و آسایش مردم امنیت داخلی و خارجی کشور است. بقاء و دوام و اقتدار هر دولتی وابسته به مسائل امنیتی آن کشور است. متولیان امنیت داخلی و خارجی کشور نیروهای نظامی و انتظامی هستند، و اگر رفتار مجرمانه از آنان صادر شود که مخل نظم و امنیت باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین بررسی جرائم امنیتی و مجازات آن از نظر فقهی و حقوقی در نیروهای مسلح با درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی، آنان در نظام اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در طول تاریخ کراراً مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است، اما جرائم امنیتی آنان از قبیل جاسوسی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی کمتر مورد پژوهش واقع شده است. این امر می‌تواند در جهت پیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن در نیروهای مسلح به منظور سلامت آن‌ها و آرامش جامعه مفید و مؤثر باشد. در این مقاله جرایم خاص امنیتی نظامی و انتظامی با روی کرد جرم جاسوسی بررسی شده و آیات، و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام مورد استناد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها