نقش خاندان ها در تاریخ با تاکید بر خاندان‌های شیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش خاندان ها در تاریخ با تاکید بر خاندان های شیعی پرداخته شد. نقش خاندان ها در جوامع مختلف و در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از موضوعات قابل توجه در تاریخ است. حضور خاندان های گوناگون و ایفای نقش در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف در طول تاریخ از موضوعات درنگ کردنی در تاریخ است. در تاریخ شیعه امامیه نیز خاندان های بسیاری چه در عصر حضور امامان شیعه و چه در عصر غیبت در دگرگونی های جامعه شیعی تأثیرگذار بوده اند. این پژوهش بر آن است تا ضمن اشاره اجمالی به نقش خاندان ها در ایران و شبه جزیره عربی، به واکاوی نقش سیاسی و فرهنگی خاندان های شیعه بپردازد. نتیجه مبین آن است که علاوه بر تأثیرگذاری خاندان ها در ایران و شبه جزیره، در تاریخ حیات شیعه امامیه، خاندان های بسیاری از زمان امامان شیعه تا دوره معاصر در انتقال و گسترش و تبیین و تعلیم مبانی فکری و آموزه های شیعه سهیم بوده و همچنین برخی از این خاندان ها در عرصه سیاسی حضور داشته اند.

کلید واژه ها : خاندان، شیعه امامیه، حدیث، فقه

کلیدواژه‌ها