مناسبات دولتهای ایران با سازمان ملل متحد و نهادهای تابع آن (1331-1324ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تاریخ دانشگاه خوارزمی

2 استاد

چکیده

از ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد، نخستین موضوعی که به شورای امنیت ارجاع داده شد، شکایت دولت ایران علیه دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. این شکایت در دو نوبت مطرح گردید: اول، دربارة مداخله مقامات شوروی در امور داخلی ایران و بار دوم، علاوه بر مورد قبل، به عدم تخلیه قوای شوروی از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم مربوط می‌شد. در نهایت، ایران توانست ارتش سرخ را به خروج از کشور وادار نماید. دومین مسأله مهمی که در مناسبات ایران و سازمان ملل متحد حادث گشت، شکایت انگلستان علیه ایران پس از تصویب و اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بود. دولت انگلستان به استناد قرارداد 1933 میلادی، دادخواستی علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم نمود. سرانجام، دیوان به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع و به نفع ایران رأی صادر کرد. روش پژوهش مقاله حاضر، اسنادی- کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. همچنین در این اثر تحقیقی سعی شده است، تعامل سازنده و اثرگذار دولت‌های ایران در مقطع زمانی ذکرشده با سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن بیان گردد و اینکه دولت‌های ایران با درایت دولتمردانش و نیز با بکارگیری روش صحیح اصول دیپلماسی موفق شدند بر مسائل بوجود آمده برتری یابند.

کلیدواژه‌ها