دیپلماسی انرژی و نقش آن در توسعه ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

چکیده

به طور کلی توسعه اقتصادی و پویایی و بالندگی تولید ملی به سیاست اقتصادی وابسته است. جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی کشور‌ها به سوی موضوعی و تخصصی شدن هرچه بیشتر معطوف شده است. در این راستا از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که به آن پرداخته می‌شود، دیپلماسی در حوزۀ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران که در عرصه ملی و بین المللی بعنوان یک کشور تک محصولی در عرصه تولید نفت و گاز شناخته می شود در راه پر فراز و نشیب دیپلماسی انرژی تاکنون روشهای متعددی را اتخاذ نموده که نتایج متفاوتی را نیز در پی داشته است. دراین پژوهش که باروش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته، دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1392-1384 و نقش آن در جهت حفظ منافع ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه دیپلماسی انرژی و سنجش سیاست های انرژی ایران بر اساس این الگو امری جدید است، مزیت و اهمیت دیپلماسی انرژی معطوف به پر کردن خلاء های موجود در نهادینه کردن تحولات در نظام اقتصادی جهانی است.

کلیدواژه‌ها