بررسی تطبیقی توسعه‌گرایی در دولت سازندگی و مقایسه آن با روند توسعه کره جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترعلوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی

چکیده

چکیده

کره جنوبی و ایران کشورهایی بودند که در راستای نیل به توسعه اقتصادی، اقدام به سیاست‌گذاری‌های توسعه‌گرایانه نمودند. به رغم در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه در دو کشور، در عمل هر یک به نتایج متفاوتی دست یافتند. کمتر از چهار دهه پس از شروع برنامه‌های توسعه اقتصادی، کره جنوبی مبدل به یکی از اقتصادهای برتر دنیا گردید؛ درحالی‌که ایران نتوانست به اهداف تعیین‌شده برسد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که دلایل موفقیت کره در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و ناکامی ایران عصرسازندگی در دستیابی به توسعه چه بوده ‌است؟ مفروض پژوهش این است که وجود دولت توسعه‌گرادر کره جنوبی و فقدان چنین دولتی در ایران عصر سازندگی، عامل اصلی موفقیت کره و ناکامی ایران بوده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی ویژگی‌های این دو دولت است تا بتوان به دلایل توفیق کره وناکامی دولت سازندگی در نیل به توسعه پی برد. روش استفاده ‌شده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، آمار و اسناد معتبر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها