نوع شناسی رفتارهای سیاسی در عصر ارتباطات نوین (مطالعه موردی: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی، دانشکده عاوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

رفتار سیاسی در سازمان یکی از پدیده های رایج سازمانی است که جامعه اطلاعاتی یک منبع تغذیه مهم برای آن محسوب می شود. از آنجا که امروزه دو کارکرد مهم رسانه های اجتماعی کاربر محور از جمله شبکه های اجتماعی اعم از اطلاع رسانی یا پوشش خبری و کنترل افکار عمومی در حوزه رفتار سیاسی مورد تاکید صاحبنظران است، کارکرد این خدمات کاربر محور در رفتار سیاسی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد سوال می باشد. بر این اساس این پژوهش به روش ترکیبی (کمی-کیفی) و استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 12 نفر از مدیران، معاونین و مشاوران سازمان مصاحبه عمیق به عمل آورد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با استراتژی تحقیق در سه مرحله کدگذاری شد. نتایج به دست آمده، 23 رفتار سیاسی شایع در سازمان را از بین حدود 70 مفهوم اولیه شناسایی و مفهوم سازی کرد. هر مقوله محوری به طور میانگین از ترکیب 4 مقوله اولیه به دست آمد و در کدگذاری کانونی با عنوان رفتارهای درون سازمانی، رفتارهای برون سازمانی، رفتار افقی، رفتار عمودی، رفتار مشروع و رفتار نامشروع مفهوم سازی و نوع شناسی گردید. این رفتار تحت کارکرد شبکه های اجتماعی در سازمان نمود می یابند. رفتارهای درون سازمانی، رفتارهای برون سازمانی، رفتار افقی، رفتار مشروع و رفتار نامشروع با کاربرد شبکه های اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها