بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران

10.30510/psi.2021.279767.1638

چکیده

ترور از جمله مفاهیم با اهمیت در دنیای امروز است. آنچه اهمیت ترور را بیش از پیش برجسته ساخته است، این است که قدرتهای بزرگ از این امر، برای دستیابی به منافع ملی و همچنین سرکوب کردن مبارزات حق طلبانه و بد نام نمودن اسلام استفاده می کند. امروزه این ابرقدرتها که برای دستیابی به اهدافشان دست به هر جنایتی می زنند دین مقدس اسلام و مسلمانان را متهم به ترور می کنند و با تحریف حقایق، اسلام را دین ترور و خشونت معرفی می کنند. با توجه به این امر، شناخت جایگاه ترور از دیدگاه امام خمینی با توجه به آیات و روایات امری ضروری می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که در اندیشه ی امام خمینی، ترور(در معنای امروزی) با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، امری باطل است. ایشان در راهبردهای خود هر گونه خشونت مبتنی بر ترور را رد می کند. هر کجا امام خمینی در خصوص ترور سخن به میان آورده اند با دید کاملاً منفی و با بیزاری و انزجار موضع خود را در قبال این امر بیان فرموده اند. ایشان با تکیه آیات و روایات، به صراحت، ترور را رفتاری غیر اسلامی و غیر انسانی معرفی می کنند.

کلیدواژه‌ها