سیاست‌های اقتصادی ایران در شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

4 استادیار مدعو گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران / گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی.

10.30510/psi.2021.273180.1534

چکیده

بانک در اقتصاد امروز جایگاه برجسته‌ای دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد و خبرگان بانکی می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند گلوله برفی به تعداد 10 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و تکنیک دلفی بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (883/0) تائید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مصاحبه انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفت و پس از انجام این تکنیک 7 شاخص تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ذخیره قانونی، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری، مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه بر تجهیز منابع بانکی تأثیر داشتند. نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیران در ایجاد محیط مناسب در کسب فرصت های رشد و بالندگی در تجهیز منابع بانکی و ایجاد مزیت رقابتی یاری کند.

کلیدواژه‌ها