توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلولان و جانبازان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مدیریت کارآفرینی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام جامعه شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل « توسعه کارآفرینی » با رویکرد توانمندسازی معلولان و جانبازان، تحت روش «نظریه داده بنیاد» بوده است. در این پژوهش محققان با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، تعداد 16 نفر از کارشناسان بهزیستی و متخصصان کارآفرینی را به عنوان مشارکت کنندگان اصلی پژوهش انتخاب نموده واز سه ابزار اصلی گردآوری داده ها؛ مصاحبه، یادداشت برداری و مرور اسناد استفاده نموده است. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. با بررسی داده های به دست آمده در مرحله اول کدگذاری باز، 314 مفهوم به دست آمد. داده های مرحله دوم کدگذاری باز، در 269 مفهوم و 50 مقوله عمده طبقه بندی شدند. سپس در مرحله کدگذاری محوری، 16 مقوله هسته ای تعیین شدند که در مرحله کدگذاری انتخابی به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاء داده شد و بر حسب ویژگی های شرایطی، تعاملی/ فرایندی و پیامدی طبقه بندی گردید. توسعه کارآفرینی مبتنی بر توانمندسازی معلولان و جانبازان تحت مدل پارادایمی بر عوامل علّی پنج گانه و شرایط زمینه ای و واسطه ای، با فرایند های مختلف (توانمندسازها) به نتایج و پیامدهای مناسب منجر شد که با حرکت به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسی در جهت بهبود حوزه کارآفرینی معلولان و جانبازان خواهد بود که این تغییرات شامل؛ پیامدهای احساس رضایت، رفاه اجتماعی، منزلت اجتماعی، احساس خوداثربخشی، امید به زندگی و احساس شایستگی در بین معلولان و جانبازان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها