تاثیر فضای مجازی بر رویکرد توسعه در ایران بر اساس وابستگی متقابل بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

گسترش سیستم ارتباطی در جهان باعث نوعی پیوستگی فزاینده میان گروه ها و وابستگی متقابل در نظام بین الملل گردد. توسعه این فضا بخصوص در ابعاد مجازی نگرش ها و مفاهیم جدیدی را در حوزه انسانی و اجتماعی بخصوص بین المللی را باعث شده است. شیفت از مفاهیم قدرت سخت به نرم و پیچیده شدن ارتباطات اجتماعی و بین المللی از جمله مسائلی است که در پهنه جدید ارتباطات و فضای مجازی بعنوان بستر کنش اجتماعی و بین المللی شکل گرفته است. وابستگی متقابل میان گروه های اجتماعی و بین المللی می تواند شکل جدیدی از ساختارها را به وجود بیاورد که خود نقش سیاست های خارجی و رویکرد نوین دولت ها را می طلبد. از این رو، بررسی تاثیر فضای مجازی بر این وابستگی متقابل داخلی و بین المللی در کنار رویکرد سیاست داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فضای مجازی از چشم انداز وابستگی متقابل و سیاست های ایران است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از متون معتبر بر این نتیجه است که کنش ارتباطی ناشی از فضای مجازی باعث شکل گیری وابستگی متقابل ناشی از تحول در بافت قدرت شده و می تواند زمینه های توسعه سیاسی را در حوزه ای مشارکت و ایجاد دولت حداقل در ایران باعث گردد.

کلیدواژه‌ها