بررسی و تبیین تشریفات و شیوه بهره‌مندی متصدیان نهاد دفاع از اصل مصونیت دفاعی در دادرسی کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

2 استادیار،گروه حقوق، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

ساختار قضایی ایران از اصول تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و منصفانه پدید آمده است. این ساختار مستظهر به حمایت تعدادی از اصول به شرح مندرج در قوانین موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. قاضی و وکیل به عنوان دو رکن از ارکان این مجموعه اصول می باشند. یکی از مهمترین قوانین مربوط به جایگاه وکیل در نظام رسمی کشور، ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 می‌باشد. به موجب این قانون، تضمینات شغلی متصدیان قضایی به متصدیان امور دفاعی (وکلا)تسری داده شده است. بجز مقررات استخدامی سایر تضمینات منبعث از اصل مصونیت قضایی که به عنوان شاخص دادرسی پیشرفته شناخته می‌شود، مشمول متصدیان نظام دفاعی کشور در موضع دفاع می‌گردد. ما این تضمینات را که با تمسک به نظریه انتقال تامین و احترام قضایی به اصول دفاعی صورت می‌پذیرد مصونیت دفاعی می‌نامیم. اعمال مصونیت دفاعی واجد آثار داخلی، ملی و بین المللی می باشد.تحقق اصل عزتمندی، قضامندی و قانونمندی، احقاق حق و عدالت بدون نگرانی، جلوگیری از ایجاد مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی، حمایت کیفری از وکیل در موضع دفاع، تضمین حقوق اصحاب دعوی، تضمین اقتدار قضایی داخلی و بین المللی، تضمین اعتماد به نظام دفاع، نظارت پذیری کنشگران عدالت کیفری، تضمین امنیت قضایی و دفاعی، تضمین حق حیات و حقوق بشر و آزادی های سیاسی بخشی از آثار اعمال اصل مصونیت دفاعی در دادرسی کیفری ایران می باشد

کلیدواژه‌ها