وضعیت حکمرانی خوب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1397-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

از موارد مؤثر بر امنیت ملی، نحوه حکمرانی است که نظام سیاسی را برمبنای میزان کارآمدی آن مورد قضاوت قرار می دهد. کارآمدی نظام سیاسی مفهومی است که درکنار پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین، کنترل فساد و ثبات سیاسی، مؤلفه های «حکمرانی خوب» را تشکیل می دهند. این مقاله در صدد بود که با ارائه تصویری منسجم و پیوسته از نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملی به این پرسش پاسخ دهد که شاخص های حکمرانی خوب چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارند؟ فرضیه در پاسخ به این سئوال چنین مطرح شد که «با کاهش شاخص های حکمرانی خوب در ایران، ضریب امنیت ملی نیز کاهش می یابد». روش این پژوهش آمیخته و تکنیک مورد استفاده پیمایشی بود که با ابزار اسنادی، مطالعات کتابخانه ای، بهره برداری از داده های آماری بانک جهانی و مصاحبه با کارشناسان، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرپذیری مستقیم و معنادار امنیت ملی از حکمرانی خوب بود که در طی پژوهش به آن رسیدیم. همچنین در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که کیفیت قوانین و کارآمدی، همچنین کنترل فساد، از جمله مواردی هستند که با ارتقا امنیت ملی منجر می شوند.

کلیدواژه‌ها