مداقه و وارسی نقش پاکستان در تأمین امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل،واحد بین المل خرمشهر خلیج فارس ، خرمشهر، ایران

2 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده

جمهوریهای اسلامی ایران و پاکستان دو کشور همسایه هستند که اشتراکات فراوان داشته و به جبر، در کنار هم و با یک سرنوشت منطقه‌ای نسبتا مشترک می‌باشند. در این راستا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که پاکستان چه نقشی در تأمین امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه ای که در این راستا ارائه شد عبارت است از اینکه پاکستان با حمایت از تروریسم طالبان، توسعه بندر گوادر در مقابل بندر چابهار، حمایت از حضور ناتو و آمریکا در منطقه، جدایی طلبی های بلوچستان پاکستان، تزانزیت و قاچاق مواد مخدر نقش مهمی در تأمین امنیت ملی ایران دارد و در این راستا حمایت ایران از کابل در جریان اختلافات کابل و اسلام آباد موجب تضعیف امنیت ملی ایران از سوی پاکستان شده است.یافته های این پژوهش، نشان میدهد که بنابراین منافع متعارض دولت پاکستان با ایران، منجر به تسهیل حضور نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو در منطقه شده است و تهدیدهای ناشی از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و مسئله ی افغانستان، حاصل همکاری دولت و جـامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها