ارزیابی مقایسه توانمندی ویژگی های کیفیت سود با توانمندیهای مدیریتی شرکت‌ها در پیش بینی بازده مازاد در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، دوبی، امارات متحده عربی

2 استاد مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد مالی و مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رجاء، قزوین، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی اثرات ویژگی های کیفیت سود و تواناییهای مدیریت بر بازده مازاد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384-1394 می‌پردازد. به عبارت دیگر، قدرت پیش بینی هر یک از ویژگی‌های کیفیت سود و قابلیت های مدیریت در پیش بینی بازده سهام را اندازه گیری و مورد مقایسه قرار می دهد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه 105 شرکت آن می باشد. روش آزمون فرضیه ها روش داده های پانل بوده و نرم افزار مورد استفاده E-views می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95٪، به استثنای متغیر اقلام تعهدی غیرعادی، شش ویژگی باقیمانده کیفیت سود و توانایی های مدیریت توانایی پیش بینی بازده مازاد شرکتها را داشته و تاثیر مثبتی بر بازده مازاد دارند. نتایج نشان می دهد که قدرت پیش بینی متغیرهای مستقل یکسان نیست. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با ضریب تعیینی معادل %98، بهترین پیش بینی کننده بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها