قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استاد و هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

موضوع این رساله تبیین قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق انگلیس و ایران است. در حالی که در حقوق انگلیس اموال منقول وغیر منقول از نظر تحصیل مالکیت، تابع محل وقوع مال و از لحاظ قراردادها تابع قانون حاکم بر اراده هستند، در ایران اموال غیر منقول از لحاظ تحصیل مالکیت تابع محل وقوع مال و اموال منقول تابع محل وقوع عقد است و لکن جابه جایی نمی تواند حقوق مکتسب آنها را از بین ببرد و از لحاظ قراردادها قانون محل وقوع عقد قانون حاکم بر قراردادها است، فلذا اتباع خارجه می توانند قانون حاکم را آزادانه اختیار کنند. با توجه به توسعه تجارت جهانی، هیچ یک از ضابطه های محل وقوع عقد محل اجرای عقد قانون اقامتگاه طرفین نمی تواند جایگزین اصل اراده شود. پیروان اصل حاکمیت اراده معتقدند که اراده حاکمیت وسیعی در تکوین و شکل گیری عقد دارد؛ و درکلیه روابط قانونی، حتی اگر به صورت قرار داد هم نباشد، جاری است.

کلیدواژه‌ها