راهبردهای توانمندسازی اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان مطالعه مقایسه ای مناطق۱۰-۱۲ و ۱۴

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان ، دهاقان ، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

3 دانشیار و مدیرگروه دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

چکیده

حاشیه نشینی به عنوان یک مسئله جهانی مطرح است و دولت ها در پی آنند که این مسئله را کاهش دهند . امروزه بر اساس اقدامات مختلف چهره ی حاشیه نشینی نسبت به گذشته تغییرات اساسی یافته است . این مناطق همان طور که ضعف ها ، تهدیدها و آسیب های اجتماعی دارد از نقاط قوت و فرصت هایی نیز برخوردار است . هدف این مقاله بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای حاشیه نشینی از منظر اجتماعی و فرهنگی در مناطق 10-12و14 اصفهان است .

یافته ها : در منطقه 10 شهرداری اصفهان راهبرد فرهنگی و اجتماعی تهاجمی است ، در واقع استفاده از توانمندی ها برای استفاده از فرصتهاست . در منطقه 12 راهبرد ارائه شده در بعد اجتماعی از نوع رقابتی است یعنی بهبود سیستمهای درونی با استفاده از فرصت های بیرونی و در بعد فرهنگی راهبرد تدافعی است یعنی کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات . در منطقه 14 شهرداری اصفهان راهبرد ارائه شده در هر دوبعد اجتماعی و فرهنگی از نوع تدافعی است در اینجا بایست نسبت به کاهش نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات محیطی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها