طراحی الگوی سبک زندگی جهادی مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سبک زندگی جهادی مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سبک زندگی جهادی مدیران آموزشی دارای ابعاد اصلی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، فعالیت‌های عبادی و سیاسی، سلامت جسمانی و محیطی، سلامت اجتماع و روانشناختی، دانش محوری، ولایت محوری، روحیه ایثارگری و ساده زیستی می‌باشد که خود به مقوله‌های فرعی تقسیم می‌شوند. سپس با توجه به نتایج به دست آمده از اولویت بندی ابعاد مدل معلوم شد فعالیت‌های عبادی و سیاسی، ولایت محوری و دشمن‌شناسی و روابط انسانی و روحیه ایثارگری در اولویت اول قرار دارند. همچنین سلامت اجتماع و روانشناختی، سلامت جسمانی و محیطی و قناعت و ساده زیستی در اولویت دوم قرار دارند و در نهایت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و دانش محوری در اولویت سوم قرار دارند. . در بخش کمی جامعه آماری پژوهش شامل 200 نفر از مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 می‌باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم صورت گرفت و از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی اکتشافی و LISREL و SPSS افزار تاییدی و معادلات ساختاری برای تجزیه تحلیل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی روابط در مدل ساختاری پژوهش معنادار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها