ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران سیاسی در سازمان های مردم نهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد، چالوس ، مازندران، ایران

3 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه، چالوس، مازندران، ایران

4 استاد یار، عضو هسات علمی دانشگاه، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداریریال دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، مازندران، ایران

چکیده

زمینه: تحقیق حاضر به ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران سیاسی در سازمان های مردم نهاد پرداخته است.

روش: این تحقیق بر اساس هدف، در حیطه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، و همچنین بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق از رویکرد آمیخته بهره گرفته شده است. در فاز کیفی تحقیق، شاخص های اثرگذار در تصمیم گیری اخلاقی مدیران با استفاده از تکنیک گرندد تئوری استخراج شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق، با استفاده از تکنیک ANP-DEMATEL به بررسی روابط درونی و اولویت بندی این شاخص ها پرداخته شد.

یافته ها: بر اساس یافته های این تحقیق، شاخص های تصمیم گیری اخلاقی مدیران در 6 بعد استقلال و بی طرفی، تخصص مدیران، فرآیند مسئولیت پذیری، قاطعیت، امانتداری و گذشت و همچنین رفتار عادلانه جای گرفتند. همچنین نتایج نشان داد، رفتار عادلانه از بیشترین تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و همچنین بیشترین تعامل با سایر ابعاد برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارهای اصلی بر اساس هدف نشان داد معیار قاطعیت در اولویت اول قرار داد.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت، لازم است مدیران سازمان های مردم نهاد، جهت اتخاذ تصمیمات اخلاقی، ویژگی هایی همچون استقلال و بی طرفی، تخصص مدیران، فرآیند مسئولیت پذیری، قاطعیت، امانتداری و گذشت و رفتار عادلانه را در خود تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها