تبیین جامعه شناختیت اثیر سرمایه اجتماعی بر حسب گرایش های سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

10.30510/psi.2022.172924

چکیده

در پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه اجتماعی در ابعاد شبکه ای و هنجاری بر روی گرایشات سیاسی(اصلاح طلبی، اعتدال گرایی و اصولگرایی) مورد سنجش قرار گرفت. هدف پژوهش، تعیین قطب نمای گرایش سنجی سیاسی شهروندان استان خوزستان طی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری(1376،1384 و 1392) است. همچنین از ابزار پرسش نامه و آزمون های رگرسیون ساده و چندگانه، آزمون تی، تحلیل واریانس و ارائه معادله ساختاری PLS به ترتیب در نرم افزارهای SPSS24 و SMART PLS3 استفاده شد. اطلاعات لازم با 1920 شهروند بالای 18 سال در سطح شهرستانهای اهواز، آبادان، دزفول، ماهشهر و اندیمشک با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌ای جمع آوری گردید. برای اطمینان از مناسب بودن داده‌ها، معیار CR و آزمون KMO منظور گردید. یافته های تحقیق نشان داد که، میزان گرایشات سیاسی در تمامی گروههای سنی یکسان بوده و گرایش سیاسی بجز طیف اصولگرایی در بین زنان بیشتر از مردان است. شهروندان بر حسب شاخص SES، دارای بیشترین گرایش سیاسی اعتدال گرایانه بودند. همچنین محل سکونت شهروندان در گرایش آنان به طیف اصولگرایی دارای تاثیر معناداری نبود. در ادامه سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد، بر گرایش به طیف های سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی تاثیر داشت. ولی این تاثیر در گرایشات سیاسی اعتدال گرایی تایید نشد. همچنین بر اساس قطب نمای گرایشات سیاسی، بیشترین تعلقات سیاسی مربوط به طیف اصلاح طلبی و کمترین تعلقات، مربوط به طیف اعتدال گرایی است. در مجموع سرمایه اجتماعی توانست 45 درصد از تغییرات متغیر گرایشات سیاسی را در هر سه طیف سیاسی مورد تبیین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها