آسیب شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین

2 استاد یار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

10.30510/psi.2022.172926

چکیده

ازجمله اهداف نظام نظرسنجی سیاسی در ایران را می‌توان، تولید اطلاعات مرتبط با نظرات مردم در موضوعات مختلف سیاسی انتخاباتی، با دقت و سرعت لازم و در اختیار کاربران و ذینفعان قرار دادن آن و همچنین ایجاد، حفظ و گسترش اعتماد عمومی نسبت به نظام نظرسنجی را نام برد.
با پیشرفت‌ها حاصل‌شده، نظام نظرسنجی سیاسی در ایران، هنوز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، سؤال اصلی تحقیق است که محقق با برسی وضعیت موجود به آن پرداخته است.
در انجام این تحقیق از روش پژوهشی داده بنیاد استفاده‌شده است. برای رسیدن به پاسخ سؤالات با مراجعه به جامعه آماری تحقیق، 42 جلسه مصاحبه پژوهشی با 24 نفر از صاحب‌نظران و نخبگان موضوع انجام شد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد آسیب‌های نظام نظرسنجی سیاسی در ایران ناظر به دو دسته عوامل درونی و بیرونی این حوزه می‌باشد. عوامل آسیب‌زای درونی به‌طور مستقیم بر کار پیمایش نظرسنجی تأثیرگذارند لکن عوامل بیرونی از فضای سیاسی جامعه متأثر هستند و از جنس عوامل فرهنگی اجتماعی می‌باشند. در مجموع برخی از مشکلات این حوزه، دولتی و شبه‌دولتی بودن اکثریت سازمان‌های نظرسنجی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی در بازار نظرسنجی، نبود رقابت میان سازمان‌های نظرسنجی، عدم انتشار نتایج نظرسنجی‌ها، ضعف علمی مدیران و کارشناسان و فراهم نبودن شرایط نقادی نظرسنجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها