* احساس محرومیت نسبی در اقوام ایرانی و شیوه‌های محرومیت‌زدایی تحقیقی در اندیشه شاعران معاصر قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ادبیات، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی و ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.30510/psi.2022.172927

چکیده

احساس محرومیت نسبی در اقوام ایرانی و شیوه‌های محرومیت‌زدایی
تحقیقی در اندیشة شاعران معاصر قشقایی
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی چگونگی بازتاب محرومیت نسبی در آثار شعرای معاصر قشقایی صورت گرفته است. در این تحقیق، از نظریة رابرت گر تنها به عنوان راهنما و شاهد استفاده شده است از تحلیل محتوای اشعار شاعرانی که آثار آنان مطالعه شد، مشخص گردید که نه تنها محرومیت در قوم قشقایی وجود دارد، بلکه شاعران قشقایی هم، در اشعار خود به این موضوع پرداخته‌اند. همچنین مشخص شد که برداشت و شیوة سازش یا برخورد شاعران با مسئلة محرومیت یکسان نیست؛ از جمله: اعتراض و مبارزة انقلابی با منبع محرومیت، یا پذیرش و کنار آمدن با پدیدة محرومیت به عنوان امر طبیعی و یا توسل به قدرت‌های ماورالطبیعه و امدادهای الهی. پس از کشف و دسته بندی مقوله‌ها، راه‌هایی نیز برای کاهش محرومیت پیشنهاد شد.


کلید واژه‌ها: ادبیات، تحلیل محتوی، شاعران معاصر، قوم قشقایی، محرومیت نسبی

کلیدواژه‌ها