تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به‌مثابه سرمایه سیاسی (فرا تحلیل پژوهش‌های موجود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

10.30510/psi.2022.172928

چکیده

زمینه و هدف: اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می‌پردازد که یکی از عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. پژوهش حاضر قصد دارد با روش فراتحلیل به این پرسش پاسخ دهد که درمجموع چه متغیرهایی بر اعتماد سیاسی اثرگذار بوده و به چه میزان آن را تبیین نموده‌اند.
روش: مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. هدف این روش، انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند و یکدست‌سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 18 پژوهش که 13 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که اعتماد سیاسی به‌عنوان متغیر وابسته اصلی تأثیرپذیر از حکمرانی (0.290= Effect size)، عدالت (0.321= Effect size)، سرمایه اجتماعی (0.378= Effect size)، دین‌داری (0.435= Effect size)، رضایت اجتماعی (0.212= Effect size)، سرمایه سیاسی (0.263= Effect size)، آنومی (0.288= Effect size)، تبعیض (0.375= Effect size)، امنیت (0.347= Effect size) و شبکه اجتماعی (0.311= Effect size) بوده و درمجموع متغیرهای فوق توانسته‌اند 0.327 =Effect size، 8.481= Z و 0.004= sig از اعتماد سیاسی را تبیین نماید.
نتیجه: نتایج نشان می دهد اعتماد سیاسی به میزان بسیار زیادی فاصله اجتماعی میان نهادهای حکومتی و شهروندان را کاهش داده و ارتباط بسیار مؤثری در روابط بین مردم، حکومت، نهادها و گروه‌های واسطه بین مردم و حکومت دارد. بر اساس نتایج، وضعیت اعتماد سیاسی در حد متوسط بوده و به‌این‌ترتیب که اعتماد سیاسی در سطح بالا (32 درصد)، متوسط (38 درصد) و پایین (30 درصد) است.

کلیدواژه‌ها