مقایسه هویت ملی و قومی با توجه به مولفه‌ی همگرایی سیاسی (مورد مطالعه: کرمانشاه، سرپل ذهاب، صحنه و پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا جامعه شناسی اقتصادی و توسعه،واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی،اراک، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی،واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه جامعه شناسی ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران.

10.30510/psi.2022.257136.1577

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه هویت ملی و قومی با توجه به مؤلفه‌ی همگرایی سیاسی در شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، صحنه و پاوه انجام‌شده است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا تفاوتی بین همگرایی سیاسی و هویت قومی و ملی جوانان شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، پاوه و صحنه وجود دارد؟ تحقیق مذکور با استفاده از روش کمی و به شیوه پیمایشی انجام‌گرفته است. جامعه آماری جوانان 15-29 ساله شهر کرمانشاه، سرپل ذهاب، پاوه و صحنه است که بر اساس فرمول کوکران کرمانشاه 383نفر، سرپل ذهاب 378 نفر، پاوه 374 نفر و صحنه 375 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اعتبار و روایی تحقیق به ترتیب از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ صورت گرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده‌شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هویـت ملـی و هویت قومی با توجه به مؤلفه همگرایی سیاسی بین جوانان شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، پاوه و صحنه با یکدیگر، دارای تفاوت معناداری نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها