حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.30510/psi.2021.268567.1454

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس پرداخته است. اختیارات وکیل معامله به دلیل اینکه یکی از موضوعات مبتلابه می باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که وکیل معامله از دیدگاه فقه و حقوق انگلیس دارای چه اختیارات و تعهداتی است؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حدود اختیارات وکیل در فقه ایران شباهت زیادی با حدود اختیارات وکیل در حقوق انگلستان دارد. به عنوان در فقه ایران، وکیل لازم است در معامله بیش از هر چیز مصلحت مـوکل را رعایت کند‌. در هر معامله دو طرف برای نفع خویش فعالیت میکنند و هر کدام میخواهد هر چه بیشتر دریافت کند و کمثر پرداخت نماید وکیل نیز باید این گونه عمل کند و اهتمام ورزد که تعادل در عوضین وجود داشته باشد. در حقوق انگلیس نیز وکیل باید مصلحت موکل را در معامله در نظر بگیرد. همچنین در فقه ایران همانند حقوق انگلیس حق وکالت به غیر را ندارد. علاوه بر این، وکیل هم در فقه و هم در حقوق انگلیس داریا اختیار لازم برای دریافت ثمن نیست.

کلیدواژه‌ها