چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاهش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج. عضو هیات علوم گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

10.30510/psi.2022.278915.1625

چکیده

تحلیل جمعیت یا نیروی انسانی بحث گسترده و دامنه داری است و می توان آن را از منظرهای مختلف بررسی کرد. بررسی تحولات جمعیتی ایران از منظر اقتصادی،امنیتی و سیاسی از جمله اهداف و موضوع این پژوهش می باشد. محققان امنیتی مطالعه تاثیرات عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشورها از جمله افزایش پیری جمعیت و چگونگی واکنش آینده کشورها به این چالش را در دستور کار خود قرار داده اند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تاثیر چالش ها و روندهای جمعیتی بر امنیت ملی ایران چیست و اساسا چالشهای کاهش جمعیت ایران کدامند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد موضوع های جمعیتی به طور مستقیم و غیر مستقیم، در پیوندی ناگسستنی با مسائل امنیتی هستند و در تضعیف یا تقویت امنیت ملی اهمیت بسزایی دارند.جمعیت با توجه به ویژگی ها و صفات ملی، در ارزیابی قدرت و امنیت کشورها عامل موثری است چون جمعیت عامل یا متغیر مستقل برای رویدادهای امنیتی نوین می باشد و اثر بخشی سیاسی آن را می توان در حوزه سیاست بررسی کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است

کلیدواژه‌ها