شناسایی عوامل موثر بر میدیریت بهره وری و رتبه بندی راهبردهای بهبود ان در سازمانهای خدمات دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی ،ساری ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ،واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی ، ساری ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ،واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان ، ایران

10.30510/psi.2022.285201.1701

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهره وری و رتبه بندی راهبردهای بهبود آن در سازمانهای خدماتی دولتی، است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده‌ها، کیفی و کمی است. تحقیق حاضر از فرآیندی سه مرحله‌ای تبعیت می‌کند. بدین منظور در وهله اول به منظور انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته 15 نفر از خبرگان حوزه بهره وری در دانشگاه و همچنین مدیران سازمان‌های دولتی استان تهران، به روش نمونه‌گیری نظری که یکی از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند متوالی یا متواتر است، انتخاب شدند. سپس، و با کمک نرم افزار NVivo Plus، به تحلیل مصاحبه‌ها پرداخته و در طی کدگذاری باز 102 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه‌های انجام شده به دست آمد که در قالب 21 زیر شاخص فرعی و 2 شاخص اصلی دسته بندی شد. در ادامه و در بخش کمّی پژوهش، در مرحله دوم به منظور تعیین درجه اهمیت عوامل مؤثر بر مدیریت بهره وری از روش آنتروپی شانون، و در مرحله سوم به منظور رتبه بندی راهبردهای بهبود بهره وری در سازمانهای خدماتی دولتی از روش ماباک (MABAC)، استفاده گردید.

کلمات کلیدی: مدیریت بهره وری، بهبود بهره وری، راهبرد، سازمان‌های خدماتی

کلیدواژه‌ها