رابطه بین «وصف تجریدی » با «اصل عدم استماع ایرادات » در اسناد تجاری با نگرشی بر رویه قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک ،ایران.

2 استادیار، گروه حقوق ، واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک ،ایران

3 استادیار، گروه حقوق ، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی ،اراک،ایران.

10.30510/psi.2022.288316.1766

چکیده

اسناد براتی (چک ، برات و سفته) از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علی‌رغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان بدون مشخص کردن رابطه بین آنها به بررسی مختصر و اجمالی آن‌ها پرداخته‌اند ،همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات در اسناد براتی ، علاوه بر ایرادات رابطه‌ی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله‌ی براتی هم اعمال شود. به‌علاوه، استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است. ضمناً مشخص شد صرفاً اصل عدم استماع ایرادات این اسناد در خصوص رابطه پایه نتیجه و ثمره وصف تجریدی می باشد و نه اصل مذکور در خصوص رابطه براتی .
واژگان کلیدی:وصف تجریدی، معامله پایه،معامله براتی ،اصل عدم استماع ایرادات،اسناد براتی .

کلیدواژه‌ها