مطالعه کمی - کیفی ابعاد مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان های تهران و البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی واحد رود هن،دانشگاه آزاداسلامی،رودهن،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی،واحدرودهن،دانشگاه آزاداسلامی،رودهن،ایران

3 گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن،دانشگاه آزاداسلامی،رودهن،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کمی و کیفی ابعاد مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش این پژوهش از نوع ترکیبی (کمی- کیفی) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق جهت انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته شامل اساتید، سیاست‌گذاران، عوامل اجرایی، مدیران فرهنگی و بودند. نمونه‌گیری در روش کیفی به روش گلوله برفی به تعداد 16 نفر و در قسمت کمی به روش تصادفی ساده به تعداد 335 نفر انتخاب گردید و تحلیل داده‌ها در قسمت کیفی با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA صورت پذیرفت که در مجموع با رویکرد کیفی 64 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان‏دهنده ذیل سه مضمون فراگیر ظواهر، ارزش‏ها و باورها استخراج گردید. در سطح اخلاق حرفه‌ای 3 مقوله شخصی، درون شخصی، درون سازمانی؛ در سطح سرمایه فرهنگی 3 مقوله گرایش‌ها و تمایلات، تلاش و کوشش، اجرا در سطح هویت‌خواهی 3 مقوله درگیری شغلی، جهت‌گیری حرفه‌ای، تسلط به کار و پیشرفت، تحصل شایستگی فردی و سازمانی می‌باشد و در نهایت از نظر تاثیر و وزن رتبه، 6 مقوله اصلی به ترتیب هویت خواهی، اخلاق حرفه‌ای، سرمایه فرهنگی، تاب‌آوری، عدالت دانشگاهی و بلوغ دانشگاهی به دست آمد و تحلیل داده‌ها در قسمت کمی با استفاده از نرم‌افزار lisrel پذیرفت که نتایج نشان داد کلیه شاخص‌های مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تاییدی در ارتباط با متغیرهای (هویت خواهی، اخلاق حرفه‌ای، سرمایه فرهنگی، تاب‌آوری، عدالت دانشگاهی و بلوغ دانشگاهی) مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. با توجه به این مطلب می‌توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است

کلیدواژه‌ها