مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

مسئولیت کیفری معمولاً متوجه شخصی می باشد که با اراده و شعور و آگاهی از نتایج ارتکاب جرم دست به آن می زند به عبارت دیگر وقوع جرم از سوی انسان امکان پذیر است که دارای عقل، اختیار،اراده بوده و به تبع انجام جرم مجازات می گردد تا ضمن جبران خسارت و تشفی خاطر بزه دیده و اجتماع اصلاح شده و به جامعه عودت شود. در این تحقیق برآنیم که جنبه های مختلف ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی در قوانین مختلف شروع به جرم،معاونت در ارتکاب جرم و نظریهایی که در این خصوص وجود دارد را مورد برسی قرار دهیم.همچنین در این تحقیق در پی یافتن جواب این مسأله هستیم که آیا مجازاتهای پیش بینی شده برای جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی قابلیت اجرا دارد یا خیر و از جنبه های نوآوری این تحقیق ایرادهایی است که به نحوه نگارش مواد قانونی مرتبط با این موضوع وارد شده و تحلیل و تفسیر آنها می توان اشاره کرد روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و ابزار گرد آوری مقالات و تقریرات اساتید معتبر و شناخته شده حقوق جزا ، قوانین موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها