تحلیل محتوای برنامه‌‌های رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات ودانش شناسی گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.343842.3494

چکیده

روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا بود که در جامعه آماری برنامه‌های رادیویی مختص کودکان و نوجوانان رادیو دیجیتال سال1400 با مخاطب گروه‌‌های سنی «الف»، «ب» و «ج» (36 برنامه) انجام شد. نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه‌‌ای، 8 برنامه «قاصدک، شب بخیر کوچولو، دانستنی‌‌ها، آیا می‌‌دانید، یک قصه یک مثل، آی قصه قصه، پرسش‌‌های آسمانی، و ماجراهای فیل و مورچه» تعیین شد.
تحلیل محتوای برنامه‌‌های مورد بررسی رادیو دیجیتال کودک در کودکان گروه‌‌های سنی «الف»، «ب» و «ج» حاکی از آن است که ادبیات تعلیمی توانسته است بیشترین نقش را به ترتیب درصد در مقولات زیر ایفا نماید: ذکر آموزه‌‌های اجتماعی و اخلاقی(03/18)، ذکر آموزه‌‌ها و ارزش‌‌های انقلابی، دینی و عرفانی(93/13)، افزایش دقت و خلاقیت در جهت افزایش تفکر(17/13)، ذکر گفتارهای عامیانه(23/11)، استفاده از عبارات شعرگونه(26/10)، ذکر آموزه‌‌های علمی/ منطقی(94/9)، ذکر آموزه‌‌های طبیعت‌‌گرا (حیوانات، گیاهان، دریا و ...)(88/7)، ذکر رفتارهای روزمره مناسب(05/6)، مسئولیت پذیری(70/2)، واقع گرایی و برنامه‌‌ریزی درسی/ شغلی(70/2)، ذکر ضرب المثل/ شعر/ متل، افسانه و ... قدیمی(48/2)، ذکر/ معرفی مکان‌‌ها(30/1)، و ذکر نام شعرا، ادبا، بزرگان و ...(32/0). همچنین درصد رضایت مخاطبان از برنامه‌‌های رادیو دیجیتال کودک در گروه سنی «الف» (89)، گروه سنی «ب» (87) و گروه سنی «ج (91) بوده است.

کلیدواژه‌ها