بررسی تطبیقی عنصر هدف در برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی ایران با ژاپن ، آلمان، انگلستان ،فرانسه و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

2 .عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

10.30510/psi.2023.333198.3222

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه تطبیقی عنصر هدف در برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی ایران با کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، یک مطالعه ی کیفی بود که بصورت پژوهشی توصیفی–تحلیلی به کمک الگوی بردی و در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. بدین منظوربرای مطالعه ی عنصر هدف ، با تحلیل سند برنامه درسی ملی هر یک از کشورهای یاد شده، شباهت ها و تفاوت های بین اهداف آنها و مهمترین اهداف برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی این کشورها مشخص گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شباهت ها و تفاوت هایی در خصوص اهداف آموزش علوم تجربی در این کشورها وجود دارد. ازجمله تفاوت اهداف، بیشتر در حوزه علوم فیزیکی ، شیمی و نجوم و همچنین استفاده از فناوریهای روز به عنوان یک ابزار کمکی در بحث آموزش علوم مساله ای بود که در تمامی کشورها به یک اندازه مدنظر قرار نگرفته بود . اما در شباهتها ، حوزه علوم زیستی و علوم زمین ، مواد، طبیعت و موجودات زنده از جمله مسائلی بودند که در اهداف آموزش علوم تمامی کشورها ، به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد با توجه به کارکردها و نیاز دانش آموزان به آگاهی از مواد، طبیعت و موجودات زنده، حضور این مباحث در سرفصل های درسی به عنوان یک مساله مهم و ضروری کاملا درک شده بود.

کلیدواژه‌ها