مطالعه تطبیقی حقوق مالی بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات.

2 استادیار هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

10.30510/psi.2023.270400.1490

چکیده

چکیده مقاله
یکی از مصادیق علم حقوق، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات اموال منقول و غیر منقول می شود. افرادی که به عنوان تبعه بیگانه در کشور های دیگر اقامت دارند معمولا در مواردی از حقوق مالی محروم بوده و یا حداقل دارای محدودیت هایی هستند، از جمله حقوقی که دارای محدودیت ها و محرومیت بوده و از حقوق کاملی برخوردار نیستند، حقوق عمومی، خصوصی و مسائل مربوط به احوال شخصیه است که کشورهای پذیرنده تدایبر خاصی را برای این قبیل افراد تبعه بیگانه در نظر گرفته اند. در حقوق داخلی ایران به تبعیت از مقررات بین المللی در قانون مدنی از جمله مواد ۹۶۱ و ۹۶۲ قانون مدنی حقوق اتباع بیگانه تعریف و توصیف شده و ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین حق تمتع بیگانگان را در زمینه های معین منوط به احراز برخی شرایط از جمله رفتار متقابل میان دولت دانسته است.

کلیدواژه‌ها