تاثیرات جامعه شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات آنها در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی دپارتمان حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌ نور

3 دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران

4 دانشجو دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.،قزوین

10.30510/psi.2023.322210.2885

چکیده

کودک در مرحله رشد قرار دارد. در این دوران شخصیت اصلی وی شکل گرفته و در این میان محیط پیرامون وی از جمله گروه همسالان، مدرسه و خانواده بسیار اساسی و مهم می باشد. در دوره نوجوانی که شخصیت شکل گرفته تحکیم می گردد و جامعه پذیری وی محقق می شود. در این سن هنجارها، ارزش ها، الگوهای فکری و ... شکل می گیرند که اگر این پروسه به درستی طی نشود منجر به واکنش متقابل وی در سطح جامعه شده و وی را به سوی جرم و بزه سوق می دهد. سوال این است که بزهکاری اطفال و نوجوانان چه تاثیرات جامعه شناختی می تواند بر مجازات در ایران داشته باشد؟ لذا با روش تحیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با هدف بررسی تاثرات جامعه شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات آنها در نظام کیفری ایران به تحقیق و پژوهش در این زمینه خواهیم پرداخت. تحقیقات نشان می دهد که آسیب های تربیتی و روانی در کودکی و نوجوانی می تواند منجر به واکنش در سطح جامعه شود و این مسئله توجه قانونگذار را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به خود جلب کرده و تقریبا به غیر از اعدام در سنین 15 الی 18 سالگی (که تفسیر قانونگذار مبتنی بر قوانین اسلامی و تلقی کردن این بازه سنی به عنوان بزرگسالی) در مورد تعزیرات و سایر مجازات تکمیلی به صورت نسبی مسایل جامعه شناختی و جرم شناختی کودک و نوجوان را درک کرده و با توجه به آن اقدام به تعیین مجازات نموده است.

کلیدواژه‌ها