بررسی تعارض بین کنش‌های اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهرستان ابهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.30510/psi.2023.326067.2996

چکیده

اخلاق پایه‌ای‌ترین رکن پایداری وانسجام هرجامعه محسوب میشود. بدون شک متزلزل شدن پایه‌های اخلاق وبی‌توجهی به اصول آن، جامعه را با خطر فروپاشی مواجه می‌سازد. پایبندی به اصول ومبانی اخلاق، مقدمه‌ای ضروری واجتناب ناپذیر برای امنیت، ثبات وتوسعه یک جامعه به حساب می‌آید. هدف از این پژوهش شناسایی ارزش‌های اخلاقی و میزان پایبندی در کنش‌های اجتماعی افراد می‌باشد. روش انجام تحقیق توصیفی -همبستگی است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه شهروندان بالای 18سال شهر ابهر است، که جمعیت آن براساس آخرین سرشماری، 99285 نفر می‌باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و420 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. جمع‌آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه محقق ساخته بوده که در بین چهارصد و بیست نفر از شهروندان توزیع و یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار( spss) مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت. نتایج نشان می‌دهد بین متغیرهایی نظیر احساس بی‌عدالتی، ناامنی، نابرابری و اعتماداجتماعی و تعارض اخلاقی رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش‌های اخلاقی با احساس بی‌عدالتی(000/0= P،243/0- R=)، احساس نابرابری(006/0= P،137/0- R=)، احساس ناامنی(000/0= P،285/0- R=) و اعتماد اجتماعی(000/0= P،190/0 R=) رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ارزش‌های اخلاقی به میزان28/0 توسط متغیر احساس ناامنی و 24/0 توسط متغیر احساس بی‌عدالتی و07/0توسط متغیراعتماداجتماعی تبیین می‌شود. یافته‌های استنباطی حاکی از آن است که احساس ناامنی و احساس بی‌عدالتی تأثیر مستقیم و قوی در تعارض اخلاقی دارند و اعتماداجتماعی و احساس نابرابری نقش غیرمستقم درپیش‌بینی تعارض اخلاقی دارند.

کلیدواژه‌ها