مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی خانواده دورزی با تأکید بر جابجایی سرمایه اجتماعی( مورد مطالعه کارگران ساختمانی مقیم تهران در سال 98-1397 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهقانان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.30510/psi.2023.309685.2439

چکیده

خانواده در ایران با تغییرات جدیدی روبه رو است که پیدایش خانواده های دورزی یکی از چالش های حاد آن به شمار می آید. در این خانواده ها مرد و زن حالات عاطفی دارند، اما نمی توانند با هم زندگی کنند و مردان اغلب این خانواده ها در تهران و شهرهای بزرگ مشغول به کارند .نقش زن در خانواده های دورزی بسیار مهم و حیاتی است و او باید هم به عنوان پدر و هم در قالب مادر ایفای نقش نماید و مدیریت های چندگانه ای را بر عهده داشته باشد و این موضوع برای زن و مرد تبعات منفی در بر دارد. این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی خانواده دورزی با تأکید بر جابجایی سرمایه اجتماعی( مورد مطالعه کارگران ساختمانی مقیم تهران در سال 98-1397 )» انجام گرفته است. برای چارچوب نظری، از ، نظریه های سرمایه اجتماعی خانواده، نظریه های پاتنام(2000)، کلمن(1998) و بوردیو (1986) ، نظریه پوتنام و ... استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارگران ساختمانی شهر تهران در سال 98-1397 بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، سهمیه ای بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی چندگانه تحلیل شد و به نتایج رسیدیم که خانواده های دورزی بر بی انسجامی ، جابجایی هنجارها، کمبود منزلت اجتماعی، نارضایتی خانواده ، بی اعتمادی خانواده کارگران ساختمانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها