بررسی و مقایسه بسترهای اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه بسترهای اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی ایران و ترکیه طی سالهای 1990 تا کنون، همچنین بررسی ارکان و اصول توسعه اقتصادی کشور ایران و ترکیه در چهار دهه اخیر و شناخت و تحلیل شاخصهای اجتماعی و اقتصادی برنامه های توسعه اقتصادی ایران و ترکیه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در ‌این رابطه، به منابع قابل دسترس در زمینه موضوع مطالعه مراجعه شده از طریق کتب، مقالات، اسناد و مدارک، و سایت‌های‌اینترنتی معتبر مطالب و اطلاعات لازم و مورد نیاز گردآوری شده. و با استناد به این مراجع و منابع موضوع اصلی تحقیقی تبیین شده؛ سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استناد به پژوهشهای صورت گرفته و با نظارت اساتید جامعه شناسی و امور اقتصادی صورت گرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد روندهای توسعه اجتماعی ترکیه تحت تأثیر موجهای آزادسازی اقتصادی انجام گرفته است. مشارکت ترکیه در اقتصاد جهانی زمینه لازم برای به کار گرفتن محدودیت های راهبردی از سوی اتحادیه اروپا در نگرش ساختاری ترکیه را اجتناب ناپذیر ساخته است. بومی سازی سیاست، دین و دموکراسی را می توان از شاخص هایی دانست که در موج دوم توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه شکل گرفته است. و در ایران از آغاز دهه 1990 تاکنون، برنامه های توسعه اجتماعی - اقتصادی مختلفی تحت عنوان برنامه اول تا ششم تدوین و اجرا شده است. در این برنامه های توسعه، به نقش آموزش، بهداشت و درمان، توانمندسازی زنان، مشارکت مردمی، آزاد سازی اقتصاد، و توسعه همه جانبه اجتماعی و اقتصادی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها