بررسی مؤلفه‌های پیشبرنده رفتار جنسیتی در مذاکرات حسابرس – صاحبکار بر پایه نظریه هویت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

صورت‌های مالی نتیجه مذاکرات حسابرس و صاحبکار هستند. بنابراین، حسابرسان باید بتوانند با صاحبکاران خود به‌خوبی مذاکره کنند و اختلافات موجود را حل نمایند. این مقاله بررسی می‌کند که چطور هویت اجتماعی حسابرس و صاحبکار بر عملکرد آن‌ها در فرایند مذاکرات تأثیرگذار است. هویت حسابرسان جهت‌گیری انگیزشی آن‌ها را نسبت به مذاکرات شکل می‌دهد. بنابراین، درک درست از تأثیر جنسیت بر رفتارها، روندها و نتایج مذاکره و در نتیجه کیفیت صورت‌های مالی اهمیت فزاینده‌ای دارد. داده‌ها در قالب پرسشنامه از پیمایش 42 نفر از حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران و اساتید این حوزه جمع‌آوری شد و با آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف یک نمونه‌ای، آزمون دو جمله‌ای، آزمون t و آزمون فریدمن تحلیل گردید. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که حسابرسان زن و مرد به طور متفاوتی به مذاکره درباره تنظیمات حسابرسی نزدیک می‌شوند بنابراین، ایجاد تنوع جنسیتی در تیم حسابرسی برای رفع اختلافات موجود می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. هم‌چنین یافته‌ها نشان می‎دهد قدرت چانه‌زنی و قدرت نقادی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت حسابرسان زن می‌باشند، صاحبکاران انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به حسابرسان زن دارند و حسابرسان زن در موقعیت مذاکره، می‌توانند عملکرد یکسانی از نظر مهارت و رفتار رقابتی در مقایسه با حسابرسان مرد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها