تحلیل کلاهبرداری اینترنتی در پرتو نظریات جامعه شناسی جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجودکترا ،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،

2 استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد، یزد ، ایران

3 گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.30510/psi.2023.262998.1399

چکیده

امروزه فضای مجازی بخش لاینفک از زندگی بشر شده است و به اقتضای ویژگی های خاصی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتار مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است.در حال حاضر ارتکاب جرایم مالی در فضای مجازی و کلاهبرداری های اینترنتی بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری در مراجع قضایی را شامل می‌شود. در این میان جرم شناسی به عنوان علمی که به بررسی پدیده بزهکاری می‌پردازد، در وهله نخست مرتبط با ویژگی های خاصی فضای مجازی از قبیل«حجم و مقیاس ارتکاب جرایم سایبری»، «وسعت ایراد ضرر»، «بالا بودن رقم سیاه بزهکاری»،«پراکندگی جغرافیایی» و«کثرت بزه دیدگان» و.. است. از طرفی تحلیل های نظری جامعه شناسانه در دو بعد نظریه های مبتنی بر عوامل وضعی و اجتماعی از جمله نظریه های فعالیت روزانه، سبک زندگی، فنون خنثی سازی و فشار و یادگیری اجتماعی ضمن تایید نقش ویژگی های فضای مجازی و شیوه های خاص ارتکاب جرایم اینترنتی به اثرپذیری بزه دیدگان و نقش مهمی که در قربانی شدن این جرایم ایفا نموده‌اند نیز تأکید دارد

کلیدواژه‌ها