نقش سازمانهای بین المللی در حفاظت از محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از دغدغه های قرن حاضر جلوگیری از انهدام محیط زیست واصلاح وتصویب قوانین داخلی کشورها ودر سطح بین المللی معاهدات وقطعنامه های الزام اور می باشد. چرا که حق به محیط زیست سالم منعکس کننده ارزش های متعالی وپایه ای همانند حق حیات ،حق سلامتی است که در معرض خطرات غیر قابل جبران می باشد. از دغدغه آب تا آلودگی هسته ای تا گرم شدن دمای کره ی زمین ودر نهایت به خطر افتادن زندگی آینده نسل بشر. در واقع مدیریت صحیح منابع طبیعی منوط به وجود قواعد حقوقی لازم الاجرا و کاربردی وجهانشمول می باشد که نیاز مند همکاری بین المللی تمام کشورها و سازمانهای بین المللی می باشد و در این مسیر سازمانهای بین المللی به لحاظ نقش و وظایفی که دارند می توانند اقدامات مناسبی را انجام دهند و راه را برای شکل گیری معاهدات جامع و کامل هموار سازند. حال این سوال مطرح میشود که سازمانهای بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در راستای حفاظت از محیط زیست گامهای موثری را بردارند؟ سازمانهای بین المللی با تصویب قوانین و ارائه راهکارهایی در جهت الزام کشورهای عضو در حفاظت از محیط زیست میتوانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند. در این پژوهش به بررسی جایگاه ونقش سازمانهای بین الملل در تدوین وتوسعه حقوق محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین گرایشات حقوق بین الملل وحق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق نسل سوم بشری واقدامات ممکن در اعتلا وحفظ آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها