تاثیر قواعد آمره و ملاحظات اجتماعی بر اجرای آرای داوری تجاری بین المللی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری گروه حقوق ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ، ایران

2 گروه حقوق ، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ّ، نجف آباد، ایران.

3 ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ، واﺣﺪ نجف آباد ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،نجف آباد ، اﻳﺮان

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل ‌و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است. یکی از موضوعات مهم و اساسی در داوری تجاری بین المللی نحوه اعمال و اثر عدم اعمال قواعد امری هست. اگرچه اعمال قواعد امری بر قرارداد که توسط طرفین یا داوران تعیین شده است، از بدیهیات است و عدم اعمال آنها برخلاف اصل استقلال طرفین می باشد، اما این امر همیشه امکان پذیر نیست. گاه قواعد امری کشوری که دارای ارتباط خاص و ویژه با اختلاف هست یا قواعد امری شکلی مقر داوری نیز باید اعمال بشوند. بنابراین داوران باید بین اعمال قواعد امری و اصل استقلال طرفین تعادل ایجاد کنند و آنها را زمانی که مرتبط با اختلاف هستند مورد توجه قرار دهند. بنابراین با توجه به تشریح و توضیح فوق الذکر در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که نشان دهیم مبانی تفکیک قواعد آمره و مبانی الزام داور به رعایت قواعد آمره کدامند؟ و نهایتا نشان داده شود که تعامل میان داوری های تجاری بین المللی و قواعد آمره قانونی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخلی به چه شکل می باشد؟ و تاثیر قواعد آمره در صدور و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی به چه صورت است؟ در پژوهش حاضر برای گردآوری مطالب و داده و دستیابی به نتیجه از روش توصیفی-کتابخانه ای و نهایتا روش تحلیلی استفاده شده است..

کلیدواژه‌ها