فرهنگ سیاسی سنتی وچالش های انتخاباتی در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه خاتم النببین)ص(

چکیده

انتخابات ازنشانه های جامعه توسعه یافته وازاصول مسلم دموکراسی به شمارمی رود.انتخابات
ابزارمناسب برای مشارکت سیاسی آگاهانه وعادالنه به منظور تعیین حق سرنوشت مردم است. هرچند
سابقه انتخابات پارلمانی درکشورمابه بیش ازنیم قرن می رسد اما همو اره درنحوه برگزاری انتخابات
چالش های وجود داشته وانتقادات بیشمار مطرح گردیده است .بخصوص پس ازتشکیل نظام جمهوری
اسالمی افغانستان،ماباچالش های انتخاباتی فراوان مو ا جه هستیم.ریشه این چالش هادرکجا است؟ تصور
نویسنده براین است که باز تولید فرهنگ قبیله ای جامعه سنتی واستفاده ذهنی ورفتاری ما از آن،زمینه
ساز چالش درهمه عرصه های زندگی ما بخصوص در انتخابات گردیده است .یافته های ما دراین
سیاهه همین فرض را تائید میکند.آن چه ازویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی قبیله ای خود میدانیم
مانند:خردگریزی،کم تحرکی،ضعف همبستگی اجتماعی،هنوز هم برما حاکم است ورفتار ما برمبنای آن
شکل میگرد:بی اعتمادی،حذف رقبا،سرکوب وخشونت برای حل اختالفات فساد اداری،نبود شایسته
ساالری و....... . . . . . . .

کلیدواژه‌ها